รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดให้ลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ลำดับ
ชุมนุม
(คลิกที่ชื่อกิจกรรมเพื่อดูรายละเอียด/วัตถุประสงค์)
ครูที่ปรึกษา
ระดับชั้นที่สามารถลงทะเบียนได้
สมาชิก
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รับ
ทั้งหมด
ปัจจุบัน
1 Crossword - Game
สถานที่เรียน : 432
1.นางพิลาสินี วิรัตน์พฤกษ์
20 16
2 E-Sport
สถานที่เรียน : ใต้ถุนอาคาร4
1.นายโสรัจน์ โพธิ์จันทร์
20 20
3 Hello Japan
สถานที่เรียน : ห้อง 431
1.นายวัชรพงค์ โพธิวงค์
- - - 18 10
4 MATH GANG
สถานที่เรียน : ห้อง 322
1.นางสาวกมลพร จินดาหลวง
- - - 18 4
5 Math Lover
สถานที่เรียน : ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1.นางสาวนิภา สัจจญาติ
- - - 18 16
6 STEM
สถานที่เรียน : 333
1.นางจุฑารัตน์ เวียงลอ
- - - 18 7
7 Work From School
สถานที่เรียน : ลานประดู่
1.นางรัตนา อินทกูล
2.นางสาวจุฬาลักษณ์ อภัยรุณ
- - - - - 18 11
8 YC เพื่อนที่ปรึกษา
สถานที่เรียน : ห้องแนะแนว
1.นางสาววาสนา ยาวิชัย
25 23
9 กีตาร์พื้นฐาน
สถานที่เรียน : 632
1.นายประภาส คุณาชีวะ
- - - - 15 15
10 กีฬายกน้ำหนัก
สถานที่เรียน : ห้องยกน้ำหนัก
1.ส.อ.สง่า วังคีรี
18 7
11 ครูพาทัวร์
สถานที่เรียน : ห้องพิพิธภัณฑ์
1.นางจันทร์ฉาย ประสิงห์
- - - - 18 7
12 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
สถานที่เรียน : ห้อง 631
1.นางนภาพร ไชยสมภาร
20 20
13 จิตอาสา
สถานที่เรียน : 622
1.นางพัชรี เชื้อสาม
- - - - - 15 15
14 จิตอาสา"เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"
สถานที่เรียน : ห้องกิจการนักเรียน
1.นายจาตุรงค์ เบ็งยา
20 17
15 จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน
สถานที่เรียน : โรงเพาะชำ ทั่วโรงเรียน/หรือห้อง 411
1.นายไพรศาล สังข์เอี่ยม
40 41
16 ช่างน่ารู้
สถานที่เรียน : อาคาร6
หมายเหตุ : รับเฉพาะผู้ชาย
1.นายบรรเจิด สรรพมงค์
- - - - 18 18
17 ชุมนุมการสร้างสื่อมัลติมีเดีย
สถานที่เรียน : ห้องคอมพิวเตอร์ 132
1.นางสาวปุณยนุช สุขรอด
2.นายพงษ์พันธ์ นิลคง
15 12
18 ดุริยางค์
สถานที่เรียน : ห้องดุริยางค์
หมายเหตุ : รับเฉพาะผู้ที่เป็นดุริยางค์ของโรงเรียน
1.นายปฏิภาณ สิทธิวงค์
40 32
19 ต่อจิ๊กซอว์ ต่อคำศัพท์
สถานที่เรียน : ห้องเรียน 222
1.นางกานดา ชุมดำ
20 5
20 ติว O-NET
สถานที่เรียน : 342
1.นางอัสรา วงศ์มณี
- - - - - 18 10
21 นักศึกษาวิชาทหาร
สถานที่เรียน : ใต้ทุนอาคารเรียน 4
หมายเหตุ : รับเฉพาะผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกจาก มทบ.33
1.นางหนึ่งฤทัย ปินชัย
- - - 40 37
22 ประชาสัมพันธ์
สถานที่เรียน : ห้องประชาสัมพันธ์
1.นางศศิวิมล คล้ายเครือญาติ
20 20
23 ภาษาจีนออนไลน์
สถานที่เรียน : 446
1.นางสาวนลิน อยู่ลือพรสกุล
2.นางสาวภิญญาพัชญ์ ทองบุญ
3.นายนนทชัย อาวรณ์
- - - 18 7
24 รักการอ่าน
สถานที่เรียน : ลานประดู่
1.นางวันทนา ขอดศิริ
- - - - - 18 11
25 เราเรียนรู้อะไรจากภาพยนต์
สถานที่เรียน : 444
1.นายเอกอรรถพล อินทวิวัฒน์
- - - - - 22 21
26 เลโก้พาเพลิน
สถานที่เรียน : 334
1.นางสาวรื่นจิตร ปัญญาเรือง
25 21
27 ศิลป
สถานที่เรียน : ห้องนาฎศิลป์
1.นางสปัญญ์นา แก้วตาปี
20 19
28 สนุกคิดวิทยาศาสตร์
สถานที่เรียน : 333
1.นางดณพร อินจับ
- - - 18 18
29 สมาธิ สวดมนต์ สรภัญญะ
สถานที่เรียน : หน้าห้องประชาสัมพันธ์
1.นายอัมรินทร์ สมณะ
- - - 18 2
30 สังคมเก๋ไก๋
สถานที่เรียน : 425
1.นางชริญ ไทยตรง
- - - - 18 5
31 สิ่งแวดล้อม
สถานที่เรียน : โรงอาหาร
1.นางวิลานันท์ ศรีลาชัย
20 20
32 หมากรุก - หมากฮอส
สถานที่เรียน : 621
1.นางนงคราญ วรรณรัตน์
- - - 18 18
33 อย.น้อย
สถานที่เรียน : ห้องพยาบาล
1.นางฐิติพรรณ แสงแก้ว
2.นางพิสมัย เรือนสอน
25 25