รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดให้ลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ลำดับ
ชุมนุม
(คลิกที่ชื่อกิจกรรมเพื่อดูรายละเอียด/วัตถุประสงค์)
ครูที่ปรึกษา
ระดับชั้นที่สามารถลงทะเบียนได้
สมาชิก
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รับ
ทั้งหมด
ปัจจุบัน
1 Biology Coding
สถานที่เรียน : หอประชุมพันแจ่ม
1.นางสาววาสนา ยาวิชัย
- - - 15 1
2 croossword game
สถานที่เรียน : หอประชุมพันแจ่ม
1.นางพิสมัย เรือนสอน
- - - 19 19
3 English English
สถานที่เรียน : หอประชุมพันแจ่ม
1.นายเอกอรรถพล อินทวิวัฒน์
- - - 20 13
4 คนสร้างศิลป์
สถานที่เรียน : หอประชุมพันแจ่ม
1.นางชริญ ไทยตรง
- - - 15 12
5 ซูโดกุ(เกมส์เรียงเลข)
สถานที่เรียน : หอประชุมพันแจ่ม
1.นางสาวนิภา สัจจญาติ
- - - 20 15
6 ญี่ปุ่นพาเพลิน
สถานที่เรียน : หอประชุมพันแจ่ม
1.นายวัชรพงค์ โพธิวงค์
- - - 15 12
7 ดุริยางค์
สถานที่เรียน : ห้องดุริยางค์
หมายเหตุ : รับเฉพาะผู้ที่เป็นดุริยางค์ของโรงเรียน
1.นายปฏิภาณ สิทธิวงค์
- - - 40 5
8 ทักษะอาชีพ
สถานที่เรียน : หอประชุมพันแจ่ม
1.นางวิลานันท์ ศรีลาชัย
- - - 20 16
9 นักศึกษาวิชาทหาร
สถานที่เรียน : หอประชุมพันแจ่ม
1.นางหนึ่งฤทัย ปินชัย
- - - 30 12
10 เบสิคกีต้าร์
สถานที่เรียน : ห้องดนตรี
1.นางชริญ ไทยตรง
- - - 26 26
11 ภาษาจีน
สถานที่เรียน : หอประชุมพันเเจ่ม
1.นายนนทชัย อาวรณ์
- - - 20 19
12 เลโก้พาเพลิน
สถานที่เรียน : หอประชุมพันแจ่ม
1.นางสาวรื่นจิตร ปัญญาเรือง
- - - 21 21
13 วัยรุ่น cypto
สถานที่เรียน : หอประชุมพันแจ่ม
1.นายจาตุรงค์ เบ็งยา
- - - 25 25
14 วิทยาศาสตร์
สถานที่เรียน : หอประชุมพันแจ่ม
1.นางดณพร อินจับ
- - - 15 9
15 ศิลปะการป้องกันตัว
สถานที่เรียน : หอประชุมพันเเจ่ม
1.นายโสรัจน์ โพธิ์จันทร์
- - - 30 28
16 สะเต็ม
สถานที่เรียน : หอประชุมพันแจ่ม
1.นางจุฑารัตน์ เวียงลอ
- - - 15 15
17 สังคมเก๋ไก๋
สถานที่เรียน : หอประชุมพันแจ่ม
1.นางชริญ ไทยตรง
- - - 20 13
18 อ.ย. น้อย
สถานที่เรียน : หอประชุมพันแจ่ม
1.นางฐิติพรรณ แสงแก้ว
- - - 20 13